Privacybeleid SFPK

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt in werking op 25 mei 2018. Deze Europese verordening is bedoeld om de privacy van mensen te beschermen en stelt tal van regels vast voor hoe organisaties moeten omgaan met de persoonlijke gegevens waarmee ze werken. Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFPK) heeft altijd zijn best gedaan om de privacy van zijn klanten en deelnemers aan het schema optimaal te beschermen, maar heeft zijn beleid aangepast op basis van de AVG. Meer informatie over uw rechten en over de manier waarop SFPK uw persoonlijke gegevens behandelt en beschermt, vindt u hieronder.

Welke persoonlijke gegevens registreert SFPK?
SFPK registreert alleen de persoonlijke gegevens die we nodig hebben om ons werk te kunnen doen. Dit kan de volgende gegevens omvatten:
– achternaam, voornaam en initialen
– geboortedatum
– burgerservicenummer (BSN)
– adres
– plaats
– geslacht
– gezondheid (indien relevant)
– arbeidsgegevens, inclusief soort dienstverband, salarisdetails en eventuele deeltijdfactor
– nationaliteit
– opbouw van premie
– bankrekeningnummer
– e-mailadres
– telefoonnummer

Waarom verwerkt SFPK mijn persoonlijke gegevens?
– Om de activiteiten uit te voeren die nodig zijn voor het bereiken van ons doel, zoals geformuleerd in de statuten en vastgesteld in de regels en het beleid uiteengezet door het bestuur. Dit betekent dat SFPK toegang heeft tot uw huidige persoonlijke gegevens, zodat we contact met u kunnen onderhouden en u op tijd van de juiste informatie kunnen voorzien.
– Voor statistische analyses.
– Voor gepersonaliseerde informatie, zoals digitale nieuwsbrieven.

Van wie verwerkt SFPK persoonlijke gegevens?
– Deelnemers aan het schema, d.w.z. degenen die premies betalen.
– Aanvragers en gebruikers van het schema, d.w.z. degenen die een aanvraag indienen, al dan niet financiële ondersteuning ontvangen, en degenen die anderszins gebruikmaken van de diensten die door SFPK worden verstrekt.

Van wie ontvangt SFPK mijn persoonlijke gegevens?
– U of uw wettelijke vertegenwoordiger.
– Uw werkgever die is aangesloten bij SFPK of een salarisadministratiekantoor dat premies namens de werkgever verwerkt.

Aan wie verstrekt SFPK mijn persoonlijke gegevens?
Er worden geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekt zonder uw toestemming, tenzij voorgeschreven door de wet. Dit kan bijvoorbeeld de UWV zijn.

Hoe lang bewaart SFPK mijn persoonlijke gegevens?
Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden verzameld of verwerkt. We bewaren sommige gegevens gedurende een bepaalde periode omdat we wettelijk verplicht zijn dit te doen. In dit geval houden we ons aan de wettelijke bewaartermijn.

Gepersonaliseerde digitale nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief, waarin we u informeren over omscholingsonderwerpen en relevante nieuws- en ontwikkelingsberichten.

Persoonsgegevens en social media/blog
We gaan graag in dialoog met onze deelnemers via onze website en socialemediakanalen (zowel onze eigen als andere). Dus SFPK is actief op verschillende socialemediakanalen, zoals Facebook, Vimeo en Instagram. SFPK neemt deel aan discussies en beantwoordt relevante vragen van deelnemers.

SFPK is niet verantwoordelijk voor de manier waarop bezoekers van zijn socialmediakanalen omgaan met persoonlijke gegevens. Ook is SFPK niet verantwoordelijk voor de inhoud van vragen of opmerkingen op zijn socialmediakanalen.

Recht om persoonlijke gegevens te bekijken en te corrigeren
Iedereen van wie de persoonlijke gegevens worden bewaard door het SFPK kan SFPK vragen welke van hun persoonlijke gegevens worden bewaard of verwerkt door SFPK. Een overzicht van de gegevens wordt binnen twee weken na het verzoek verzonden. Als het overzicht fouten bevat, kunt u ons een schriftelijke correctie geven of vragen om de gegevens te verwijderen. U kunt een e-mail sturen naar post@sfpk.nl. SFPK kan alleen omgaan met het verzoek van iemand als we de persoon die het verzoek doet formeel kunnen identificeren. SFPK zal daarom contact opnemen per brief of telefonisch. SFPK informeert de persoon die het verzoek doet binnen twee weken of het verzoek kan worden ingewilligd.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Stuur SFPK een e-mail, met redenen voor uw bezwaar, naar post@sfpk.nl. SFPK informeert u binnen twee weken na ontvangst of uw bezwaar gerechtvaardigd is. SFPK informeert u over de beslissing en eventuele gevolgen. Houd er rekening mee dat SFPK niet in alle gevallen aan bezwaren kan voldoen. Als we niet aan uw bezwaar kunnen voldoen, informeert SFPK u over de redenen hiervoor.

Welke maatregelen neemt SFPK voor de beveiliging en privacy van persoonsgegevens?
1. SFPK heeft de nodige technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om de gegevens van individuen te beschermen tegen verlies of schade.
2. De nodige voorzorgsmaatregelen zijn ook genomen om vervanging of herstel mogelijk te maken in het geval van verlies of schade aan de gegevens van individuen.
3. Medewerkers van SFPK hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot persoonsgegevens, behalve wanneer zij wettelijk verplicht zijn de gegevens te verstrekken.

Nog vragen?
Als u vragen heeft over deze verklaring of over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, stuur dan een e-mail naar post@sfpk.nl.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Het privacybeleid van SFPK kan in de toekomst worden gewijzigd. De meest recente versie is beschikbaar op de website of kan worden opgevraagd per telefoon: +31 (0)6 12 98 33 01, of per e-mail: post@sfpk.nl .