In gesprek met Noud van de Rhee

Op initiatief van de werkgevers- en werknemersorganisaties NAPK en FNV KIEM bereidt Noud van de Rhee op dit moment een gespreksronde voor in de theater- en danssector over de CAO. Het is de bedoeling dat de input uit deze gesprekken gebruikt wordt voor de onderhandelingen en totstandkoming van de nieuwe CAO per 1 juli a.s.

Wat is je achtergrond?

“Ik heb een HBO-opleiding in commerciële economie en marketing, was voorzitter van de VVDM, lid van de Federatieraad van de FNV en bestuurder van FNV Bouw. Vervolgens regiomanager voor Zuid-West Nederland bij FNV Bouw en hoofd P&O. In 2005 verbond ik mij als adviseur-partner aan Vlug Adviseurs in Rotterdam. Mijn expertise ligt op het vlak van arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen, medezeggenschap en HR beleid, organisatieveranderingsprocessen, beleidsontwikkeling en conflictoplossing.”

Waardoor raakte je betrokken bij de cultuursector?

“FNV KIEM schakelt mij regelmatig in om bij te springen bij CAO-onderhandelingen en reorganisaties. Zo raakte ik snel thuis in de podiumkunsten. Toen in 2009 de CAO Theater toe was aan groot onderhoud, vroeg FNV KIEM mij om de onderhandelingsdelegatie te versterken en om te adviseren bij de ontwikkeling van sectorbeleid. Zo was men o.a. op zoek naar een model waarin niet slechts het huidige dienstverband, maar ook het arbeidsverleden bepalend kon worden gemaakt voor het recht op scholing en begeleiding. In de bouw bestond daarvoor al een model, omdat daar van oudsher altijd sprake was van seizoensarbeid. Dit model heeft uiteindelijk mede model gestaan voor de regelingen in het Loopbaanfonds Theater. Tot een aantal vergelijkbare fondsen in de sector in 2014 samengingen in het Sociaal Fonds Podiumkunsten, was ik bestuurslid van dit fonds.”

Wat is het belang van de gespreksronde die nu wordt voorbereid?

“De belangrijkste functie van een goede CAO is dat de concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt gereguleerd, vanuit het principe dat gelijk werk een vergelijkbare beloning en waardering oplevert. Een groot deel van de bepalingen in de huidige CAO Theater en Dans is algemeen verbindend verklaard (AVV), wat inhoudt dat iedere organisatie in de sector wettelijk verplicht is  die AVV bepalingen toe te passen. In de sector zijn nogal wat kleinere organisaties actief voor wie dit vragen, en soms ook wel wat weerstand oproept. Door met zoveel mogelijk mensen in de sector in gesprek te gaan hopen NAPK en FNV KIEM boven tafel te krijgen wat er leeft, antwoord te kunnen geven op vragen die er zijn en ook input te verzamelen voor verbeteringen in de vernieuwde CAO vanaf 1 juli 2016. Niet alleen de NAPK aangesloten bedrijven, maar ook alle andere mensen en organisaties in de sector Theater den Dans zijn van harte uitgenodigd om te komen meepraten.”

Welke tendensen spelen een rol bij het ontwikkelen van een goede CAO Theater en Dans in de huidige tijd?

“Een belangrijke ontwikkeling in onze sector, meer nog dan in welke andere, is het gegeven dat er steeds minder met arbeidsovereenkomsten wordt gewerkt. Waar de relatie werkgever-werknemer in ‘traditionele’ CAO’s altijd als uitgangspunt werd genomen, is dat in onze sector al langer niet houdbaar omdat inmiddels meer dan de helft van de mensen die erin werkzaam is dat doet als ZZP-er. Er zal naar manieren moeten worden gezocht om gangbare uitgangspunten van goed werkgever- en werknemerschap ook in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer vorm te geven, bijvoorbeeld op gebieden als participatie en medezeggenschap van werkenden, loopbaanbeleid en persoonlijke ontwikkeling. De CAO kent nu al een bescheiden voorziening voor de studiekosten van ZZP’ers . Organisaties in de sector zie ik vaker op zoek zijn naar vormen van ‘personeelsbeleid’ voor de vaste kring van zzp’ers waarmee zij werken. Dan gaat het bijvoorbeeld om basisafspraken over tarieven, werk- en rusttijden, bijdrage in opleidingskosten e.d.. Niet zelden is daarbij de CAO een goede referentie.”

“Een ander aspect dat onze sector speciaal maakt is dat deze zo sterk informeel georganiseerd is. Het is soms net ‘één grote familie’. Dit maakt dat allerlei afspraken tamelijk impliciet worden gemaakt en soms lastig te formaliseren zijn, maar het heeft ook zeer positieve kanten; de bereidheid om ‘het samen te klaren’ is groter dan in welke sector ook, waardoor de gesprekken over arbeidsvoorwaarden aan de onderhandelingstafel meestal in een constructieve sfeer verlopen (al ligt er vaak wel een uitdaging om gemaakte afspraken ook op de werkvloer staande te houden).”

“Tenslotte is er vanuit diverse partijen in het land een roep om meer afstemming tussen verwante deelsectoren op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Dat er nu een CAO is die zowel voor theater- als dansinstellingen geldt is een goed begin. Een volgende stap zou kunnen zijn dat de CAO voor de Nederlandse Podia hier bij aansluit. Of dit ook echt op de agenda van CAO partijen staat weet ik niet, maar de betreffende instellingen zoeken duidelijk naar hechte verbindingen, soms zelfs met een fusie tot gevolg. Bijvoorbeeld bij de gesprekken over het samengaan van De Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel en Theaters aan het Spui in Den Haag, waar ik de ondernemingsraden ondersteun, maak ik dit van dichtbij mee.”

Naar aanleiding van de recent gepubliceerde Verkenning Arbeidsmarkt Cultuursector is er veel te doen over de inkomenspositie van kunstenaars. Hoe zou de sector hier in jouw ogen mee om moeten gaan?

“Het is van belang dat dit nu boven tafel begint te komen. Ik zou me kunnen voorstellen dat er een code voor goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in de cultuur geformuleerd wordt, naar analogie van de code diversiteit die nu al door veel gemeenten  en instellingen wordt gehanteerd. Een dergelijke code zou dan ook onderdeel kunnen zijn van de toewijzingscriteria door subsidiënten. Door CAO partijen in de sector architecten  is bijvoorbeeld een beeldmerk ingevoerd dat garant staat voor goed opdrachtgeverschap. Bedrijven mogen dit beeldmerk alleen voeren als ook aan bepaalde minimumeisen m.b.t. tarieven en zakelijke voorwaarden is voldaan.”

Wat is het belang van het invullen van de enquêtes en van het deelnemen aan de gespreksronde?

“De sociale partners hebben zoveel mogelijk input nodig om tot een breed gedragen CAO te kunnen komen. Wat er leeft bij de grote instellingen en de leden van de NAPK wordt meestal goed voor het voetlicht gebracht, maar het is minstens zo belangrijk om ook goed in kaart te krijgen wat er leeft bij de overige, meest middelgrote en kleinere instellingen, zodat ook hun specifieke behoeften naar verhouding kunnen worden meegenomen bij de totstandkoming van een goede en werkbare CAO. Het is zeker niet bedoeld als nalevingscampagne. Het gaat echt om gezamenlijk werken aan een CAO die voor alle partijen goed en werkbaar is.”

Aanmelden voor de regionale bijeenkomsten kan d.m.v. een e-mail aan harriet.maris@vlugadviseurs.nl.

(het SFPK draagt bij in de kosten van dit initiatief en zal op deze site regelmatig aandacht geven aan de vorderingen van de activiteiten en resultaten).

Daarnaast heeft het SFPK als partner in het Sectorplan Cultuur de rol van voortrekker op zich genomen op het gebied van HRM-onderzoek in de Cultuursector. In de komende tijd zullen wij mensen in deze sector benaderen om zitting te nemen in een op te richten Cultuurpanel. Wie daarin geïnteresseerd is kan zich alvast aanmelden via post@sfpk.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *