Vereniging Openbare Bibliotheken

“Namens haar leden behartigt de VOB de gemeenschappelijke belangen van de openbare bibliotheken, de provinciale ondersteuningsorganisaties en de landelijke organisaties.

De VOB verenigt de branche openbare bibliotheken. De openbare bibliotheken verlenen diensten aan zo’n zes miljoen gebruikers – waarvan er vier miljoen lid zijn – en alle scholen. 6.700 mensen (4000 fte) hebben een baan in de openbare bibliotheek. Onze branche zet meer dan 550 miljoen euro om.

Missie

De VOB staat voor het behartigen van de gezamenlijke belangen van de openbare bibliotheken in Nederland, met het accent op de materiële belangen. Daarnaast neemt zij verantwoordelijkheid voor het functioneren van het netwerk van bibliotheekvoorzieningen.

De VOB is een brancheorganisatie die slagvaardig, flexibel en vraaggestuurd optreedt als belangenbehartiger, contractpartij, dienstverlener, ontmoetingsplaats en werkgeversorganisatie. Versterking van de maatschappelijke rol van de leden staat centraal.

De VOB in werking

Belangenbehartiging en samenwerking: dat zijn de uiterste punten van een lijn waartussen de VOB moet pendelen in het contact met organisaties. De VOB moet vaak opereren tussen de twee polen: afspraken maken waar het kan, belangen behartigen waar het moet.

De VOB richt zijn aandacht op:

  1. strategische belangen positioneren;
  2. collectief organiseren;
  3. zorgen dat onze leden individueel kunnen profiteren door bijvoorbeeld marketing en ledenservice.

Bij het eerste focuspunt horen de taken lobbyen, onderhandelen en overeenkomsten aangaan. Hiermee komt de VOB op voor zijn leden. Bij het tweede punt horen clubgevoel en kennisuitwisseling bevorderen zodat de VOB zijn leden verbindt en inspireert. Tot slot is de VOB ook voor een deel een serviceorganisatie die voordelen bewerkstelligt, informeert, en zijn leden helpt.”

Klik HIER om direct naar de website van de Vereniging Openbare Bibliotheken te gaan.

Tags: , ,